Christian Daily Broadcasting

NFL 스타 Brandon 커플이 말해주는 성경적인 결혼

이하나 | 등록일: 2019-05-23 23:24 | 조회수: 328

  • Facebook
  • Tweeter
  • Google

Brandon and Michi Marshall

NFL 스타 Brandon 커플이 말해주는 성경적인 결혼이란?

어린 시절 아픔을 성경 말씀으로 딛고 말씀으로 일어선 감동적인 스토리

--------------------------------------------------------------------
신앙생활에 감동이 되고 은혜가 되는 기독교 영상 컨텐츠로 가득한 JOYBOXTV !!
더 많은 복음전파, 전도에 힘 쓰고자하는 조이와 함께해주세요!
구독과 좋아요 알람으로 조이와 함께 미디어 선교에 동참해주세요^^♡♡♡

Tag감동 , 결혼 , 간증

관련 영상

comments powered by Disqus